Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Ο διαθρησκειακός διάλογος των κοινοτήτων μέσα από το παράδειγμα της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου

Θεολογικό υπόβαθρο και διδασκαλία μέσα από τη χρήση ιστολογίου.
Η περίληψη της εισήγησής μου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων που πραγματοποιήθηκε στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ολόκληρη η εισήγηση θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, ενώ στην παρούσα ανάρτηση δημοσιεύεται η περίληψη.


Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές/τριες του Λυκείου μπορούν να γνωρίσουν τις βασικές όψεις του διαθρησκειακού διαλόγου και να κατανοήσουν τη σπουδαιότητά του με βάση τις προϋποθέσεις της χριστιανικής θεολογίας. Το θέμα προσεγγίζεται πρωταρχικά με τη διερεύνηση των πολιτιστικών μνημείων των διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων σε έναν τόπο. Στη συνέχεια η έρευνα επεκτείνεται στην αναζήτηση ιστορικών στοιχείων σχετικών με αυτή την πολυθρησκευτική συνύπαρξη. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/τριες παρακινούνται με αφορμή τα πολιτιστικά μνημεία να αναζητήσουν πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστορία, τις αρχές, και τον πολιτισμό που παρήγαγαν οι θρησκευτικές κοινότητες καθώς και να μελετήσουν και να αξιολογήσουν γεγονότα που φανερώνουν τις δυσχέρειες ή τα επιτεύγματα της πολυθρησκευτικής συμβίωσης ή αλλιώς του διαθρησκειακού διαλόγου της ζωής. Η διδακτική αυτή προσέγγιση εφαρμόσθηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος που ανέλαβαν μαθητές/τριες Λυκείου και ερεύνησαν κυρίως με τη χρήση ΤΠΕ τα θρησκευτικά μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

Λέξεις κλειδιά:  Διαθρησκειακός διάλογος, Θρησκευτικά, Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου