Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Christian Witness, Communication and Education: The example of Archbishop of Tirana, Durres and all Albania Anastasios (Yannoulatos)

 

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ ιεραποστολικού κηρύγματος και εκπαίδευσης. Βασική πηγή έρευνας αποτελούν το συγγραφικό έργο και τα κατηχητικά βοηθήματα που συνέγραψε ο ιεραπόστολος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη των παιδαγωγικών θέσεων και του υλικού που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου σε προσήλυτους κατηχούμενους (ιεραποστολή στα έθνη) αλλά και σε χριστιανούς που αγνοούν τη χριστιανική διδασκαλία (επανευαγγελισμός). Για την αρτιότερη ανάπτυξη του θέματος η εργασία περιλαμβάνει τη μελέτη της διδακτικής μεθοδολογίας, των περιεχομένων, των τρόπων μετάδοσης της χριστιανικής πίστης και των χαρακτηριστικών του κατηχητή/της κατηχήτριας που επιδιώκει την αποτελεσματική μάθηση.

Λέξεις κλειδιά: Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), επικοινωνία, Χριστιανική Εκπαίδευση, Χριστιανική Μαρτυρία (Ιεραποστολή) 


Nikolaos G. Tsirevelos

Summary

This work refers to the close relationship between missionary preaching and education. The main source of research is the writing and Sunday aids that have been co-written by the missionary Archbishop of Albania Anastasios. The purpose of the study is to highlight the pedagogical positions and material used to convey the gospel message to condescending indoctrination (mission to nations) but also to Christians who ignore Christian teaching (re-evangelization). For the best development of the subject, the work includes the study of teaching methodology, the contents, the ways of transmitting the Christian faith and the characteristics of the catechists who seek effective learning.

Keywords: Archbishop Anastasios (Yannoulatos), communication, Christian Education, Christian Testimony (Mission)

 

Introduction

Christian education includes ecclesiastical indoctrination as well as the ways of transmitting the Gospel message to catechumens and baptized Christians. Initially the development of Christianity was carried out by the Apostles who followed the example of the Lord's teaching and in a unique communicative way spread the Gospel. Consequently, there is a close connection between Christian education, sermon (communication) and Christian testimony (mission) amongst the nations (Perselis, 2003, pp. 15-23), which have been increasingly emerging in recent years (Kalaitzidis, 2016). This position also applies to environments where the Orthodox Church is the prevailing religion. This form of witness in Christ is prevailed to be called re-evangelism. This term means that the systematic education (indoctrination) of baptized Christians "have some knowledge, memory or experience of the Christian faith" (Kukoura, 2014), but for a variety of reasons do not know or may even confuse elementary points of Christian teaching. The work of indoctrination and re-evangelization of the Orthodox of all ages is now undertaken in collaboration with the Bishops and priests of the parishes, or catechists, who must be distinguished for their missionary zeal. After all, these people are the modern workers of the gospel.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου